Sản phẩm & dịch vụ

  • Huy động vốn: nhận tiền gửi của thành viên và các tổ chức, cá nhân khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn.
  • Hoạt động tín dụng: khách hàng cho vay là các đối tượng cần hỗ trợ vốn sản xuất nông nghiệp, kinh doanh chăn nuôi.
  • Dịch vụ chuyển tiền : thanh toán bù trừ điện tử và chuyển tiền FT  trong hệ thống QTDND và ngân hàng.