Giới thiệu Hội Đồng Quản Trị

Văn Công Tiến
Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Thị Thanh Hằng
Phó Chủ Tịch HĐQT
Nguyễn Thị Bích Ngọc
Thành viên HĐQT
Nguyễn Thái Châu
Thành viên HĐQT
Nguyễn Đình Luân
Thành viên HĐQT
Trương Bảo Luân
Thành viên HĐQT