Bộ máy quản trị và điều hành

Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Hòa đã thiết lập 2 bộ máy quản trị và điều hành riêng biệt phù hợp với các tiêu chuẩn về tổ chức và hoạt động của QTDND (Quyết định số 45/2006/QĐ-NHNN ngày 11/09/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Hòa gồm 5 thành viên trong đó Chủ tịch HĐQT làm việc thường trực. Hội đồng họp định kỳ hàng tháng để đánh giá và định hướng hoạt động của Quỹ. Hội đồng quản trị có vai trò xây dựng chiến lược tổng thể và định hướng lâu dài cho Quỹ, ấn định mục tiêu tài chính giao cho Ban điều hành. Hội đồng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua Ban Kiểm soát.

Ban điều hành: Ban điều hành gồm có Giám đốc điều hành chung và 02 Phó Giám đốc. Ban điều hành có chức năng cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu do HĐQT đề ra, bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh, tham mưu cho HĐQT các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Quỹ.

Ban xét duyệt: Nhiệm vụ của Ban là kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Quỹ về sự tuân thủ pháp luật, các quy định pháp lý của hệ thống QTDND và các quy chế, quy trình nghiệp vụ của QTD. Qua đó, Ban Kiểm soát đánh giá chất lượng điều hành và hoạt động của Quỹ cũng như đề xuất khắc phục yếu kém, đề phòng rủi ro.